Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez w3m.pl Rafał Śmiłowski, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepmogilno.pl
(zwanego dalej: Sklepem) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez w3m.pl Rafał Śmiłowski z siedzibą 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1
Definicje

 1. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – oznacza Konsumenta.
 4. Produkt – oznacza towar i/lub usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca – oznacza w3m.pl Rafał Śmiłowski, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 784-202-31-23, Regon: 634575965.
 6. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3.
 7. Towar – oznacza rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej sklepu.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający interesy Sprzedawcy.

§ 3
Rejestracja

 1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient
  ustala indywidualne hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podczas rejestracji danych.

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient w sklepie internetowym może złożyć zamówienie na wybrane produkty tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktu na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt 5 poniżej niniejszego paragrafu regulaminu.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość w sklepie internetowym należy wybrać produkt dostępny w sklepie internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy oraz podejmując kolejne czynności techniczne wskazane na stronie sklepu internetowego.
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest po akceptacji regulaminu.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający wszystkie istotne elementy zamówienia.
 5. Po sprawdzeniu zamówienie Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu zamówienia.
 6. Klient może dokonać zmiany zamówienia, jak również jego anulowania po otrzymaniu wiadomości wynikające z pkt. 5 niniejszego paragrafu regulaminu.
  W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie pod nr telefonu 500 556 969 lub drogą elektroniczną na adres: info@w3m.pl. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży
  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 8. Cena podana w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu zaakceptowania zamówienia wynikającego z pkt. 5 niniejszego paragrafu regulaminu. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w sklepie internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych produktów w trakcie realizacji danego zamówienia.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) gotówką przy odbiorze osobistym;
  c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu Dostawy.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 9 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, której mowa w pkt 5 powyżej niniejszego paragrafu regulaminu, przy towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień stron nie ustalono inaczej.
 12. W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające realizację zamówienia, tj: imię i nazwisko, adres: ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie dalszej woli ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia. W przypadku rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia, klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 14. Koszty dostawy i ewentualne dodatkowe koszty zostaną wyraźnie wskazane w trakcie składania zamówienia.
 15. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do wskazanego przez klienta innego punktu odbioru.
 16. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w pracowni reklamy pod adresem: 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3 w dni robocze, w godzinach otwarcia pracowni.
 17. Sprzedawca wystawia w sklepie internetowym potwierdzenie zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Paragon fiskalny jest zawsze dołączony do zakupionych produktów.

§ 5
Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Po upływie terminu wskazanego odpowiednio w pkt. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres: w3m.pl Rafał Śmiłowski, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.
 9. Sprzedawca wstrzymuje zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6
Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres: w3m.pl Rafał Śmiłowski, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@w3m.pl
 3. Reklamacja Klienta jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Klient otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie w powyższym terminie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkt.

§ 7
Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) prowadzenie konta klienta;
  b) zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w pkt. 1 powyżej świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Usługa prowadzenie konta klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał w czasie rejestracji oraz ppodgląd historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku żądania usunięcia konta klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Usługa zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym konto klienta publikacji na stronie internetowej sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta na stronie internetowej sklepu.
 7. Rezygnacja z usługi zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej sklepu.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta klienta i usługi zamieszczanie opinii, w przypadku działań Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. O podjęciu działań przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. 8 powyżej, Sprzedawca zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 10. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usługi zamieszczanie opinii trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia i rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę podjęcia działań przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt. 8 powyżej.

§ 8
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w regulaminie.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego należy kierować na adres: w3m.pl Rafał Śmiłowski, 88-300 Mogilno, ul. Rynek 3 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@w3m.pl.
 4. Klient powinien podać w reklamacji rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
 5. Reklamacja Klienta jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Klient otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie w powyższym terminie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie Sprzedawcy przez Klientów sklepu internetowego w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną określonych w niniejszym regulaminie jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w celu realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta oraz uniemożliwia złożenie zamówienia i realizację umowy sprzedaży, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 2. Spory wynikające z stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 269 z późn. zm.).
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich
  Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony postępowania muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.2001, nr 113, poz.2014).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja_konsumentów.org.pl).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2017 r.